Bakgrund

Start
Avlopp
- Bakgrund

- Fördjupning
Information
Funktionärer
Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Bakgrund i Avloppsfrågan

Frågor rörande gemensamma aktiviteter, t ex kommande behov av upphandling av entreprenörer och planering av det praktiska jobbet är högaktuellt och jag har blivit ombedd att påbörja förberedelse för detta genom att inhämta information från berörda parter och sammanställa detta.

I dagsläget kommer styrelsen inte att engagera sig i avloppsfrågan, utan den kommer att hanteras av mig (just nu) för att senare överlämnas till en lämplig grupp som kan driva arbetet vidare. Initialt behövs en sammanställning av all inventering för att på ett effektivt sätt planera för de arbeten som krävs.

Den omfattande inventeringen och bedömning av åtgärder är bara kommen halvvägs. Av 90 inventerade fastigheter är endast 30 stycken behandlade av kommunen och dessa fastigheter har fått besked om åtgärder. Resterande inventering kommer att forsätta i mars.

Närmaste aktiviteten blir möte med kommunen och med Fann, för att sammanställa en lista med lämpliga entreprenörer och tidsplanering.

Åsikter och önskemål mottages tacksamt, helst via mejl >>>.


Mvh,
Tord


2018-01-27

Information angående dispenser och inlösen.


2017-10-31   Uppdatering.
2017-10-28

På uppdrag av en enig styrelse lämnas här följande klargörande:

  • Styrelsen har från dag ett sagt att avloppsfrågan inte ingår i föreningens uppgifter. Det är enbart en fråga mellan kommun och fastighetsägare.
  • När det stod klart att kommunens överklaganden av Länsstyrelsens åläggande om verksamhetsområde inte fick gehör i någon instans och HD nekade att ta upp fallet, fick jag i uppdrag att samla en grupp villiga medlemmar som var beredda att ingå i vad jag kallade BDT-gruppen. Vi skulle vara länken mellan föreningen och kommunen och stå till tjänst med information samt ta upp de gemensamma frågeställningarna. Det har rört allt som nu diskuteras på Facebook t ex. Det uttalade uppdraget var att under det rådande förhållandet tillsammans med kommunen minimera våra kostnader. Det arbetet fortgår än idag, genom att vi lyfter alla de frågor som jag hittills sett diskuteras på nätet - plus mycket mer.
  • BDT-gruppen har hållit styrelsen informerad om utvecklingen.
  • Det har varit oerhört värdefullt att hålla igång en saklig diskussion, vilket har gjort att vi fortfarande har kommunens öra. Jag hoppas att vi så kan fortsätta. Det finns tyvärr exempel på motsatsen runt om i landet.
  • Ja, jag har varit medvetet återhållsam med vad jag rapporterat på hemsidan, enbart för att jag ville bara lämna underbyggda fakta och inte starta ryktesspridning. Det har ju funnits mycket oro i den här frågan. Gruppens budskap har varit "avvakta, arbete pågår".
Den frustration som nu finns bland medlemmarna har vi haft sedan 2011 och vi har gett uttryck för den i alla möjliga sammanhang - även i media.
Om det arbete som pågår i regeringskansliet och övriga politiska bearbetningar kan ändra förutsättningarna för kommuner i den här frågan är det ingen som blir ledsen - jag lovar. Ingen har någonsin velat genomföra detta.

Styrelsen gav vid dagen möte Tord mandat att även fortsättningsvis hålla den dagliga kontakten med kommunen i denna fråga. Detta är också kommunens uttryckliga vilja.
Styrelsen beslutade också att all kommunikation ska ske via denna hemsida, eller via utskick.

I möten med kommunen har frågan om upphandling av entreprenörer varit uppe på bordet, men här finns inget svar ännu hur den ska lösas. Vi är helt enkelt inte där ännu.

För att ytterligare klargöra (enligt önskemål) vad som lett fram till detta publicerar vi här de offentliga handlingar som tydligt beskriver skeendet.

Detta är bakgrunden:


          Kommentar: Detta var inte på styrelsens uppdrag!
Från och med detta datum finns för kommunen ingen återvändo. Verksamhetsområde måste inrättas.


Resten finns dokumenterat här nedan.


Mvh,
Tord2017-10-26

Ja som nog alla vet vid det här laget har inventeringen kommit igång. Upplägget är så att FANN gör en "teknisk" inventeringen och Tekniska Kontoret kommer sen att tillsammans med fastighetsägaren komma överens om vad som är lämpligast att göra. Här gäller det att inte dra några förhastade slutsatser, utan avvakta resultatet. Det kommer att ta tid innan inventeringen är klar.
 
Kommunen jobbar fortfarande på med att se över anslutningsavgifterna och priset går bara neråt.

Återigen, is i magen är det som gäller. Det jobbas hårt för att hitta förnuftiga vägar i det här projektet. Det finns fortfarande frågor utan svar, men de kommer med tiden.
 
Informationskanalen är fortfarande öppen, så allt jag får reda på kommer ut här.


Mvh,
Tord2017-09-232017 års föreningsstämma hölls den 23:e april klockan 10:00 i Folkets Hus i Trosa.

Vi började med en timmes information, där Cecilia och Rune från Tekniska Kontoret svarade så gott det går på alla frågor.
Många frågor återstår och de flesta kommer att kunna besvaras först när kommunens inventering av alla enskilda fastigheter är klar.
Klart är dock att hela arbetet kommer att ske i SAMARBETE mellan föreningen, kommunen och alla medlemmar. Vi har allt att vinna på en god samarbetsvilja. Sådan finns från kommunens sida.

Jag har påbörjat jobbet med att samla alla goda krafter i en arbetsgrupp som ska göra en viktig insats i det arbete vi alla måste göra, d v s att få till det arbete som måste göras på den egna tomten. Här har vi säkert många kronor att spara om vi gör ett bra jobb och söker goda lösningar.

All tillgänglig information kommer att läggas ut på denna sida, men också på www.trosa.se
Länken kommer att uppdateras så fort kommunen har publicerat sidan.


Vi har påbörjat en revolution i avloppssverige.  


Mvh,
2017-03-17

Här kan du ladda ner information och instruktioner för ditt nya avlopp.
Bifogas även kallelse till stämman.tofso.se/doc/Bilaga 1.pdf

Informationsbroschyr från kommunen

Bilaga


2017-02-08

Tekniska nämnden har nu tagit beslutet att fortsätta med vår avloppslösning med kretslopp i fokus.
Utförlig information kommer vad det lider.
Vi har planerat ett informationsmöte i anslutning till vårt årsmöte. Preliminärt den 23/4. Ytterligare information kommer tillsammans med kallelsen till stämman.

Se utdrag ur protokollet här


2016-12-20

Länsstyrelsen har nu meddelat att de inte har något att invända mot kommunens planer på enskilda avloppslösningar på Tofsö.

Ett möte är planerat till mitten av januari där styrelsen ska bli informerad och få ha synpunkter på fortsättningen.

Resultatet meddelas snarast på denna sida och i nästkommande Tofsöblad.


God Jul,
Tord2016-06-24

En seger för förnuftet.

Den 21/6 fattade Tekniska Nämnden beslutet att stoppa pågående utredningar angående avloppslösning på Tofsö, till förmån för utredningen av vårt (BDT-gruppens) originalförslag.
D v s enskilda lösningar med kretslopp i fokus.

Jag har lagt upp Tekniska kontorets förslag här. Där finns att läsa vad som gäller :
TSN_kallelse_2016-06-21 Avlopp Tofso.pdf

Om/när kommunen får OK för denna lösning kommer Tofsö Samfällighetsförenings medlemmar att spara myckat pengar och vi kommer att bli ett föredöme för hela avloppssverige.

Har du frågor runt detta är du välkommen att höra av dig till mig.


Mvh,
Tord Söderberg
070 620 79 46
tord@tofso.nu


2016-05-10

Uttdrag ur kallelse till Tekniska nämndens möte 10/5.

Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde


Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar

att avbryta fortsatta utredningar gällande alternativ 4 – Anslutning till Studsviks
avloppsreningsverk med hänvisning till stora drifttekniska utmaningar samt
utmaningar förknippade med huvudmannaskapet.

att uppdra till tekniska enheten att fortsätta utreda alternativ 3 – Lokalt
avloppsreningsverk inom Tofsö

att uppdra till tekniska enheten att komplettera utredningen av alternativ 1 – Lokal
lösning med kretslopp i fokus


Nämnden bestutade enligt förslaget.

BDT-gruppen ursprungliga alternativ var tidigare alternativ 3. Dagens alternativ 1 är i princip samma förslag, med följande viktiga skillnad:
 De enskilda BDT-anläggningarna måste ersättas av ett fåtal gemensamma infiltrationsbäddar, som då kan vara i kommunal regi.
 Det gemensamma ledningsnätet för toalettavfallet kommer vi inte ifrån, men förhoppningsvis till en mindra kostnad med ett  konstantvakuumsystem.

Resultatet av utredningarna kommer att presenteras under sommaren - senast i slutet av augusti.


Mvh,
Tord2016-04-25

På stämman gav Cecilia Högberg från kommunen en kort beskrivning av läget i avloppsfrågan.
Kortfattat var budskapet att arbetsspåret består i utredning av lokal lösning. D v s reningsverk i hamnen.
Det finns dock en vilja att även utreda lokal lösning med "Kretslopp i fokus", vilket betyder uppsamling av toalettavfall separat och ordnande av gemensam infiltration av BDT-vatten. Detta torde bli den absolut bästa lösningen ur miljösynpunkt och även för den enskildes ekonomi.

Beslut väntas senas i augusti.
Under tiden jobbar BDT-gruppen vidare med möjlig bearbetning av politiker, lagstiftare och tjänstemän.


//Tord
2016-01-23

Efter ett möte med Tekniska kontoret och deras studiebesök på Tofsö igår, finns följande att meddela:

Man har insett att även kommunalt vatten måste erbjudas i paketet med avloppslösning.
Hur detta ska gå till är för dagen okänt, men Tekniska kontoret anser sig vara tvingade att komma med ett förslag på lösning.
Deras tankar kretsar runt vårt sommarvatten och vårt vattenverk, Alternativt dra ledning från Studsvik, vilket i sig kommer att stöta på flera administrativa problem då det handlar om en annan kommun, mm mm.

Vi följer utveckling.


//Tord2015-11-30

Utdrag ur kallelse till kommunfullmäktige 2015 12 02


Klicka på bilden för bättre läsbarhet.


2015-09-04


Tekniska nämnden i Trosa tog den 27/8 beslutet att fortsätta förberedelserna för sin lösning med lokalt reningsverk nere vid vår hamn.
Beslutet var enhälligt,

Kallelsen.

Protokollet.

Har våra politiska företrädare satt sig in i konsekvenserna av sitt ställningstagande ?
Se svaren från länsstyrelsen på våra frågor här >>>
På mångas önskan ges här möjlighet att ställa några obesvarade frågor till Länsstyrelsen i Södermanland, som på oklara grunder har ålagt kommunen att skapa ett kommunalt verksamhetsormåde för allmänna vattentjänster på Tofsö fritidområde. Åläggandet ser i nuläget ut att innebära mycket stora kostader för samtliga fastighetsägare i området. Tofsö BDT-grupp har förgäves sökt bringa klarhet i argumenten som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut, men inga besked vi fått rimmar med den verklighet vi upplever.

Därför ges här tips och möjlighet att själv kontakta Länsstyrelsen på ett enkelt sätt och därmed få direktinformation.

Om du inte kan formulera dina egna frågor kan du gärna kopiera nedanstående text och klistra in i meddelandet på kontaktsidan. Adressera meddelandet till den förvalda mottagaren "Länsstyrelsen Södermanland".

Det går naturligtvis lika bra att skicka som pappersbrev.

Postadress:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86  Nyköping

 
"

Med anledning av ärendet med Diarienummer 2011-000183 vill jag gärna ha svar på följande frågor:

1. Vilken miljönytta anser Länsstyrelsen att ett kommunalt avloppsnät skulle ha på Tofsö, då vi idag bevisligen inte släpper ut varken smittämnen eller näringsämnen, i mark eller i vatten?

2. Hur har Länsstyrelsen resonerat angående den ekonomiska insats som varje enskild fastighetsägare skulle behöva göra för att tillgodose det kommunala avloppsnätet, som i sin tur inte innebär några miljövinster?

3. Med hänsyn tagen till ovan, på vilken grund vilar Länsstyrelsen beslut?

"

 

2015-05-01


I ett informellt möte efter stämman informerade BDT-gruppen om senaste utvecklingen i avloppsfrågan.
Inget är ännu beslutat från kommunens sida, men gruppen ser en risk med de tankar som finns inom kommunen och vill med alla tillgängliga medel påverka slutprodukten, då det i allra högsta grad påverkar oss, vår ekonomi och vår miljö.
De svårigheter vi står inför är tolkningen av lagen om Allmänna Vattentjänster och Miljöbalken. Två lagtexter vars tiolkningar kolliderar när det kommer till ekonomi och miljönytta.

BDT-gruppen har utökats och arbetet forsätter i oförminskad takt med kontakter med inblandade parter.


Följande är en kort sammanfattning av gruppens arbete och inriktning:
 

Minns du omröstningen vi hade på senaste stämman?
Ja just det. Det handlade om vårt avlopp. Av de tre alternativ som vi hade att rösta på ville nästa alla ha nummer tre.

Detta är nummer tre: http://www.youtube.com/watch?v=D2Xxx24y2cQ&feature=youtu.be


Artikel i Sörmlandbygden:
Klicka på bilden för en större variant.
Artikel i SN 2015 01 21
 

2015-04-11
Det som hänt sedan sist är att arbetsgruppen har haft flera kontakter med kommunen, dels för att inhämta information om dagsläget och dels för att framföra våra åsikter. Dessutom har vi samlat ytterligare information runt de juridiska frågorna. Främst lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Miljöbalken (MB).

Det vi vet är att Tekniska kontoret fortsätter att leta framkomliga vägar och inget beslut kommer att fattas förrän alla alternativ är helt utredda.

Med andra ord finns troligen inget att informera om på kommande stämma. Vi har dock blivit lovade ett extra informationsmöte så snart kommunen har tänkt färdigt.

Om någon juridiskt bevandrad medlem känner sig manad finns viktiga uppgifter att fylla i vår BDT-grupp. Kontakta gärna mig eller någon annan i gruppen.

//Tord


2015-03-11

Efter att ha pratat med vår landshövding står det rätt klart att vi troligen inte får draghjälp från det hållet. Återstår att fortsätta diskussionerna med kommunen, vilket redan är planerat. Vi ger som sagt inte upp än.

Det är knepigt när man ska hantera en lagstiftning som bygger på gamla tankar och 1000-årig teknik. Redan de gamla rommarna tranporterade toalettavfall med dricksvatten.


Hallå vänner.

På onsdag den 11:e klockan 07.00 är det företagarfrukost på Bomans Hotell i Trosa. Då kommer vår landshövding Liselott Hagberg dit och har ordet från 08.10 till 08.20.

Jag planerar att gå dit och fråga om hennes syn på Länsstyrelsens beslut angående vårt avlopp.

Om det blir tillfälle till det vill säga.

Vem vill följa med?2015-03-03

Det verkar inte bli något beslut i nämnden i mars heller.
Arbete pågår.
2015-02-27

Ja vad säger man?

Efter 4 års slit har vi kanske kommit till vägs ände med våra försök att minimera kostnaden för oss enskilda fastighetsägare och samtidigt få göra miljömässigt optimala avloppslösningar på Tofsö.

Kommunen har inte lyckats hitta något stöd i lagen för en kretsloppslösning typ alternativ 3 som vi slagits för under de senaste 4 åren. Länsstyrelsen har beslutat att kommunen måste ta fullt ansvar för avloppsfrågan på Tofsö och i och med det är kommunen tvingad att följa den lagstiftning som gäller.

Det som är extra intressant i sammanhanget är att lagen inte tar någon miljöhänsyn, inte heller någon hänsyn till den kostnad som åläggs den enskilde.

Ett färskt exempel är det projekt som Norrköping Vatten och Avlopp startade i området Göten för ett par år sedan och som såg lovande ut ur både miljö- och budgetsynpunkt. De har nu varit tvungna att backa från kretsloppsidén och i stället ansluta hela området till det kommunala nätet, med en kostnad som kommer att ligga på uppskattningsvis 400 000 +, för varje fastighetsägare. Anledningen är lagstiftingen.

Här kan du läsa om de frågor som kom upp på deras informationsmöte i januari 2015.

Trosa kommun har inte tagit det slutgiltiga beslutet än, men utsikterna för ett annat beslut än i Norrköpings fall verkar för närvarande vara noll.

Vi som jobbat med detta under de år som gått har hela tiden fört fram de fakta som Länsstyrelsen INTE tog hänsyn till inför sitt beslut 2011.
  • Vi har alla godkända toalettlösningar.
  • Vi har ingen mätbar påverkan på vår miljö efter 40 års drift.
  • Våra BDT-anläggningar har enligt expertis på området ingen negativ påverkan på vår miljö och vi kan enkelt och till överkomlig kostnad åtgärda dessa till idag godkänd standard.
  • De åtgärder Länsstyrelsen förordar ger INGEN miljöförbättring, utan tvärtom ett ökat utsläpp i Östersjön, jämfört med vår föreslagna lösning.
Den särtaxa som kommunen tvingas ta ut är inget annat än en extra skatt, som belastar våra redan skattade pengar.

Jag har påpekat några gånger tidigare att om alla Sveriges 290 kommuner skulle tvingas göra ETT enda liknande projekt, skulle notan sluta på i storleksordning
29 miljarder kronor.

Pengar som inte innebär en enda positiv förändring för vår miljö och för Östersjön.

Jag tar tacksamt emot alla idéer om fortsatta åtgärder.

Mvh,
Tord


2015-02-13

Gulklädda okända män kommer den närmaste veckan att röra sig i vårt område. Det är harmlösa kommuntjänstemän som utför mätningar för tekniska kontorets uppdrag att i detalj kostnadsberäkna ett VA-nät inom Tofsö Samfällighet.

Inget att oroa sog över.


2015-02-12

Efter den senaste tidens tidningsskriverier är det på sin plats att reda ut begreppen en aning.

Länsstyrelsen har nu poängterat att man INTE sagt nej till något av de föreslagna alternativen. Det man däremot hävdar är att lösningen ska lyda under kommunens huvudmannaskap.

Den skrivningen är svår nog för kommunen att infria med VA-lagens skrivningar, som säger att anläggningen ska driftas på kommunens mark.

Kommunen ville fatta beslut om alternativ 3, men har alltså
ingen lösning på huvudmannaskapet. Här brottas vi med juridiken.

Tekniska kontoret har därför fått i uppdrag att utreda alternativ 1 och 2.

Resultatet kommer att presenteras i mars.
Vår "avloppsgrupp" har haft ett bra möte med kommunledningen, vilket resulterade i utökat samarbete vad gäller förslag till teknisk lösning.

Gruppen har sammanställt ett detaljerat, och i våra ögon, realistiskt förslag som förhoppningsvis kommer att behandlas på kommande möte i februari.
2015-01-21

Ett första beslut av kommunen väntas i mitten av februari.
Innan dess vet vi inte mer än tidigare.

Se även artikeln i SN här ovan.2014-06-26

Det finns inte så mycket att rapportera, men följande har hänt:
BDT-gruppen har haft ett nytt möte med politiker och tjänstemän på kommunen.
Vilken lösning de kommer fram till är fortfarande oklart, men min tolkning är att om man inte hittar ett sätt att få igenom alternativ 3, dvs enskilda lösningar med "Hölö-modellen" så måste de göra en anslutning till det kommunala nätet via en lågtrycksledning. Det som styr är det "kommunala huvudmannaskapet".

Personligen har jag kämpat för alt.3, då det är det enda alternativ som är miljömässigt effektivt och dessutom ekonomiskt. Inget annat alternativ kan visa någon positiv miljöeffekt, vilket rimligen borde vara syftet. Problemet som kommunen ser med alt.3 är just ansvarsfrågan, dvs vem som ska drifta anläggningen.

Det enda som verkar klart är att inget hinner bli klart före 2020, så steg ett är att begära uppskov.
Forts. följer.
Tord2014-06-26

Mötet med kommunen den 18/6 gav ingen mer information angående lösning, annat än att de tre alternativen nedan kvarstår och våra politiker ska fatta beslut om vilket som ska gälla. Beslutet väntas under hösten, möjligen oktober.Det finns alltså ingen officiell information att ge, men enligt tidigare dokument i ärendet, plus den information vi fått, jobbar kommunen med tre olika alternativ till lösning.

Alt.1
Att ansluta Tofsö till närmaste kommunala anslutningspunkt via en lågtrycksledning.

Detta är det mest kostsamma alternativet, då det innebär grävning, borrning och sprängning för att lägga ner ledningar. Alla våra vägar måste då grävas upp, på ett eller annat sätt, för att inrätta anslutningspunkter för varje fastighet. Till detta tillkommer det egna arbetet på tomt och i hus i form av grävning, ledningssystem och eventuell toalett.

Alt.2
Innebär samma grävning och arbete på den egna fastigheten som Alt.1, för vidare anslutning till ett eller flera lokala reningsverk, med vidare transport av spillvatten ner till havet. Detta alternativ liknar det som gjorts i Källvik. Tveksamheter finns angående utsläppet i havet, då det just det som ska skyddas.

Alt.3
Att åtgärda de BDT-avlopp som initialt var syftet med hela inventeringen som gjordes 2010. Komplettera med toalettlösningar i de fastigheter som saknar acceptabla sådana. Dvs tank och snålspolande toalett. Detta är det alternativ som rimmar bäst med kommunens egen VA-policy, där man eftersträvar ett kretsloppsanpassat system för återförande av gödningsämnen till jordbruket.

Ett liknande system är redan igång i Södertälje med bearbetningsanläggning i Hölö.
Den så kallade "Södertäljemodellen".

Alternativ 3 är det klart kostnadseffektivaste.

Problemet som kommunen har med detta är "huvudmannaskapet", som Länsstyrelsen har stipulerat. Det kan innebära att kommunen måste anlägga centrala hämtningsställen för toalettavfallet. Man pratar om ett tiotal, mer eller mindre, central placerade större tankar. Det i sin tur innebär dessvärre att vi inte kommer undan grävning utefter våra vägar, för att ansluta varje fastighet till ett av dessa system.

Vilka kostnader pratar vi då om?
Den uppskattade kostnaden för Alt.1 är 360 000 i anslutningsavgift, plus det egna arbetet på fastigheten.

Alt.3 beror på omfattningen. Vissa behöver inte göra någon förändring, andra kanske måste lägga ner 100 000.


Vid en, av stämman begärd, omröstning om de olika alternativen framkom att ca 90% av de representerade fastigheterna fördrog Alt.3.

Mvh,
Tord Löfgren

 
2014-04-25

Nu har jag fått bekräftat att vi inte hinner få någon information från kommunen till stämman.

Fokus blir nu på att få fram information så fort det går.

 
2014-04-05

Besked om nästa möte väntas EFTER vecka 15.
Vi har ett löfte om att någon form av information ska kunna presenteras på årsmötet.
 
2014-03-18

Ja... den som väntar på nåt gott...

Kommunens kvarnar mal och under vecka 13 väntar jag ett besked om nästa möte.
Då ska kommunens förberedelser vara klar med en konsekvensanalys av möjliga alternativ till lösning för Tofsö.

 
2014-02-18

Första mötet med Tekniska kontoret är genomfört och alla parter är inställda på att finna den optimala lösningen på problemet. Inget förlag till lösning finns ännu, men andan och samarbetsviljan är god.

Nästa steg blir att utvidga arbetsgruppen med Miljökontoret, för att därmed få alla synpunkter belysta och efter bästa förmåga komma fram till en strategi.

Nästa mötestillfälle blir sannolikt mycket snart, då vi bör ha ett bra resultat att presentera på årsmötet i april.

 
2014-01-12

Tekniska kontoret har påbörjat beredningen av frågan.
Ett möte mellan Tofsö BDT-grupp och Kommunen är inplanerat den 18/2.
 
2013-12-29

Tekniska kontorets besök blev uppskjutet pga sjukdom, men efter helgerna tar vi nya tag.


 
2013-11-27

Möten med Kommun och Lantmäteri har genomförts.
Nu väntar vi på att Tekniska Kontoret ska göra sin bedömning av läget. Därefter kommer ett avstämningsmöte att äga rum, för att besluta inriktning och arbetsgång.

 
2013-11-20

Just nu:
Planerade möten med kommunen och Lantmäteriet, för att utröna vad som krävs, från föreningens sida, för det fortsatta arbetet.

Ärendet har nu formellt lämnats över till Tekniska Kontoret, som kommer att göra ett studiebesök för att orientera sig i området. Därefter planeras möte mellan TK och Tofsö BDT-grupp.

 
2013-11-14

Vi har startat diskussionen med kommunen och arbetet kommer att fortsätta i rask takt med kontakter med berörda myndigheter och tänkbara samarbetspartners.

Det är för tidigt att säga något om resultatet av detta arbete, men klart är att vi har kommunen med oss och alla strävar efter bästa möjliga ekonomiska (och miljömässiga) lösning.

Avloppen är ju en enskild angelägenhet, som föreningen/styrelsen inte har med att göra, men för att vi nu ska komma framåt i samarbetet med kommunen måste vi hitta en lösning på just den frågan. Hur den lösningen ser ut vet vi inte med säkerhet ännu. Klart är dock att styrelsen måste inhämta ett mandat från medlemmarna för att driva frågan i hamn.

 
 2013-11-10

Som väl alla vet vid det här laget, riskerar vi att få en avloppslösning inom området som innebär mycket stora kostnader för alla fastighetsägare.

Loppet är dock inte kört, men tiden är knapp.
Styrelsen
har därför beslutat att ge den forna "Tofsö BDT-gruppen" mandat att tillsammans med bl a kommunen och övriga myndigheter, jobba fram ett förslag på lösning på avloppsfrågan på Tofsö. Syftet med arbetet är att hitta en för oss optimalt ekonomisk lösning.

Arbetsgruppen kommer att starta (fortsätta) sitt arbete omgående och kontinuerligt redovisa framstegen här.

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta BDT-gruppen här >>>
Alla synpunkter är värdefulla i detta viktiga ärende.