Tofsö

Motioner till stämman senast den 15 februari

§15 i stadgarna: ”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Eventuella motioner sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
61 995 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com

Årets stämma kommer att äga rum under maj 2021. Mer information om den kommer senare.
/Styrelsen

ÅRETS STÄDDAG 17/10

Reservera lördagen den 17 oktober för städdag på Tofsö.

Samling vid ladan kl 10.00 för uppdelning i mindre grupper, så att vi kan arbeta på ett Coronasäkert sätt.
(Hamngruppen samlas vid hamnen)
Vi behöver arbeta med följande:
Rensa ris i skog och mark
Lägga ut Revira mot vildsvinen
m.m.
Efter utfört arbete samlas vi vid ladan för korvgrillnng ca kl 13.00
OBS! Umgås på ett Coronasäkers sätt – i små grupper och med avstånd.
/Styrelsen

Lillsjöns brygga

Vår gamla ruckliga och svajiga badbrygga i Lillsjön kommer att rivas den 6,7,8 september.

Detta för att göra plats för en ny, som levereras 3:dje eller 4:de veckan i september.
Samtidigt kommer föreningen att bredda strandkanten med 4-6 m.

Hälsningar
Hamnkapten

HJÄLP behövs i föreningens skog och röjgrupp

Vi har ett stort behov att få flera personer att ställa upp för arbete i skog och röjgruppen. Gallring behöver ständigt göras i skogen på samfällighetens mark t ex borttag av döda träd. Våra gångvägar och diken behöver också löpande röjas. 

Arbete ersätts med 150:- /tim. och anpassas till vilken erfarenhet man har. För att hantera motorsåg krävs att man har utbildning. 

Anmäl intresse snarast till styrelsen !  Skog och röjgruppen kommer under hösten att planera för de arbeten som behöver göras under hösten 2020 och våren 2021.

Hälsningar

Styrelsen 

Skepp Ohoj!

De snaste veckorna går det inte att klaga på vädret, har varit helt underbart.
Dock börjar vi närma oss höst, och i och med det, båtupptagning/kajakhemtagning.

Hamnkaptens önskan är att de som har lagt spångar vid sina båtplatser, antingen tar hem dom eller lägger dom i hörnan på södra p-platsen (se bild), samt skriver namn på dom.

Alla tampar och låskättingar skall också tas bort.
Detta önskas för att till våren skall alla flöten högtrycktvättas och blir då alldeles för tunga för hamngruppen att hantera om dessa prylar är kvar på bommarna.

Kajakställningen bör/skall vara helt tom på kajaker senast 1:a november.

Med hopp om att ni har förståelse för denna önskan.

Hälsningar
Hamnkapten

Kajakställning vid hamnen

På ett initiativ av hamnkaptenen byggdes en ställning under förra sommaren där medlemmar under kortare tid kan förvara sina kajaker vid hamnen. Tanken var att tillhandahålla en service till de som börjat paddla kajak vilket har blivit ganska många de senaste åren.

Erfarenheter efter ett år är att kajakställningen var helt full vid förra säsongens slut och användes som vinterförvaring under hela vintern. Under denna sommar har kajakställningen också varit helt full vilket inneburit att det är bara de som ”först” lagt dit sin kajak som fått plats. Vidare har noterats att flera kajaker legat upplagda hela året och alltså inte använts alls.

Detta är helt emot hur tanken var att ställningen skulle användas. Från och med i höst och i samband med upptagning av bommar i hamnen skall alla kajaker vara borta från ställningen (den skall inte fungera som vinterförvaring). Kvarvarande kajaker efter detta kommer att flyttas från ställningen.

För att hitta en rutin som fungerar föreslår styrelsen att medlemmarna (som har kajak intresse) utser en kajak ansvarig. Sedan kan de som vill utnyttja ställningen komma överens om vilka regler som ska gälla.

Styrelsen ser fram mot att en kajakgrupp bildas och att dess medlemmarna kommer överens om en bra hantering av kajakställnigen som kan kommuniceras till samfälligheten.