Tofsö

Vägar och diken

De flesta fastighetsägare håller själva efter växtligheten i ”sina” diken, vilket vi i Styrelsen är tacksamma för. Vägtrumman under Din infart är Du dock skyldig att rensa, så att dagvatten kan passera obehindrat.

Att hålla låg hastighet -helst de rekommenderade 30 km/tim- vill vi ska vara självklart för Dig. Detta på grund av olycksrisken och att trots att vi saltar alla grusvägar dammar det förfärligt efter en tids torka.