Tofsö

Stämma

 Ska du representera en annan fastighetsägare på stämman krävs fullmakt.
Här kan du ladda ner en mall för detta ändamål:

Stadgar för TSF
§15: 
”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Eventuella motioner sänds skriftligen till:

Pia Randahl
Tvärstigen 5
610 75 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com

Tofsö samfällighetsförening är gemensamhetsanläggningen angiven i anläggningsbeslutet daterat 2000-05-07.Anläggningen består av vägar och stigar, skog, vattenanläggning, hamn och badplatser mm, till ett stort ekonomiskt värde samt en högt värderad naturtillgång för alla medlemmar.
Styrelsens uppgift är att förvalta dessa tillgångar enligt anläggningsbeslut och föreningens stadgar. För dig som är osäker på innehållet i dessa dokument finns möjligheten att hämta dem HÄR, alternativt kontakta ordföranden eller sekreteraren.
Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten.
Din rätt och möjlighet som fastighetsägare att påverka föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.
Innan stämman kan börja skall alla röstberättigade fastighetsägare registreras. Kom därför i god tid, då det brukar ta tid att få alla namn på rätt plats.
Varje fastighet har EN röst, oavsett antal ägare. Om du inte kan närvara på stämman har du rätt att utse ett ombud. Ombudet måste vid registreringen uppvisa giltig fullmakt, innehållande ägarens namn, adress, fastighetsbeteckning och datum. En bra mall finns att ladda ner här nedan. Den finns också som bilaga till kallelsen.
En av styrelsens uppgifter är att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Registret är underlag för en korrekt röstlängd. Det är därför av yttersta vikt att du som medlem rapporterar ändringar i ägarförhållandet på din fastighet.

Ändringar skickas till styrelsens sekreterare, 

Pia Randahl
Tvärstigen 5
610 75 Västerljung

eller via e-post till pia.randahl@gmail.com
senast 30 mars.

OBS att deadline är 15 februari kl 24.00.
Motioner efter denna dag eller tidpunkt kommer inte att behandlas.

Protokoll

Här kan du hämta protokollen från den årliga stämman.
Originalen av de justerade protokollen finns hos sekreteraren

Ladda ner som pdf:

Protokoll från stämman 2023:

Protokoll från stämman 2022:

Prokoll från stämman vid ladan 2021:

Protokoll från året speciella stämma (anpassad till Corona-pandemin) finns här: