Tofsö

ÅRETS STÄMMA ÄR UPPSKJUTEN

Med hänsyn till nuvarande situation med corona-viruset kommer samfällighetens årsstämma som är planerad till söndagen den 26 april 2020 samt städdagen lördagen den 25 april att ställas in. Materialet till 2020 års stämma är utskickat och finns nu även att ladda ner under fliken TSF/Stämma.

Hantering av Tofsö Samfällighets årsstämma 2020

Under den rådande extraordinära situationen med coronaviruset där vi i dagsläget inte heller har någon prognos när situationen kan förbättras föreslår styrelsen och revisorerna följande hantering av årets stämma.

Styrelsen tillsammans med revisorerna genomför en så kallad skrivbordsstämma ”per capsulam” utan att några medlemmar deltager. Besluten dokumenteras som vanligt i ett stämmoprotokoll.
Detta tillvägagångssätt för stämmor är ett alternativ som för närvarande tas upp i en lagrådsremiss som kommer att beslutas 15 april.

De faktorer som bidragit till styrelsens förslag är följande:

  • Enligt stadgarna ska stämman hållas innan maj månads utgång vilket inte kommer att vara möjligt
  • Styrelsen behöver mandat av medlemmarna att fortsätta föreningens underhållsverksamhet
  • Högst 50 personer får samlas i grupp
  • Avprickning av deltagare innebär smitto risker som är svåra att hantera
  • Genomföra stämman elektroniskt eller att utse ombud för grupper av medlemmar är administrativt krångligt och anses inte genomförbart i dagsläget

Huvudsakliga besluten på stämman är att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 samt godkänna årets budget.

  • Kostnadsbudget för 2020 följer i stort sett den nivå det innebär att sköta underhåll av föreningen för ett år vilket är i linje med de senaste åren  
  • Planerade större underhållsåtgärder för 2020 (renovering av vattenverket/vattensystemet, fortsätta renovering av bommar i hamnen, ny badbrygga i Lillsjön till hösten etc.) tror vi kommer att vara en bra prioritering framöver då sannolikt många kommer att vara på Tofsö då längre semesterresor ser ut att begränsas.

För att kunna genomföra årets stämma enligt förslaget från styrelsen och revisorerna behöver vi medlemmarnas godkännande. Vi behöver därför SENAST 30 APRIL återkoppling.
Dokument för godkännande finns att ladda ned här: